Huurvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

Het is verstandig deze “kleine lettertjes” aandachtig te lezen. Zowel u als Halal Villa vinden hierin onze rechten en plichten. Middels uw reservering bij Halal Villa, bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Halal Villa: Halal Villa, geregistreerd bij KvK onder nummer 73572934 en gevestigd op de Biesheuvelstraat 239 in Hoofddorp, het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de de overeenkomst tot huur tussen huurder en eigenaar.

Huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die met de accommodatieverschaffer een overeenkomst sluit ten aanzien van het huren van een vakantieaccommodatie.
Medehuurder: Met de huurder meereizende persoon die gebruik maakt van de gehuurde accommodatie.
Eigenaar: De rechtmatige eigenaar/eigenaren (of diens vertegenwoordiger) van de te huren accommodatie.
Beheerder: Een door de eigenaar aangewezen contactpersoon die namens de eigenaar taken van beheer uitvoert.
Huursom: De huurprijs van de accommodatie.
Totaalbedrag: De huursom vermeerderd met eventuele overige aan de eigenaar of aan Halal Villa verschuldigde bedragen.
Schriftelijke communicatie: Zowel per post als per e-mail verstuurde berichten.
Accommodatie: Een door Halal Villa namens de eigenaar ter verhuur aangeboden accommodatie bedoeld voor recreatief gebruik.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Huurvoorwaarden

De reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden, SGR. Ons lidmaatschapsnummer is 3539. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de (Nederlandse) consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

 

Artikel 3. Reserveren

3-1. De overeenkomst komt tot stand tussen de huurder en eigenaar.

3-2. Door verzending van het boekingsformulier via de website, de telefonische opdracht of een aanvraag per e-mail komt de overeenkomst tot stand en verklaart huurder akkoord te zijn met deze voorwaarden.

3-3. Op de overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing

 

Artikel 4. Reserveringsbevestiging en betaling

4-1. Iedere reserveringsopdracht wordt door Halal Villa bevestigd middels een reserveringsbevestiging die per e-mail aan de huurder gestuurd wordt.
4-2. Binnen 3 werkdagen voldoet u 30% van de huursom alsmede de reserveringskosten. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 8 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.
4-3. Bij niet tijdige betaling is Halal Villa gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 5).

4-4 Na ontvangst van de totale reissom wordt de voucher aan huurder toegezonden. De voucher geldt als betalingsbewijs en vermeldt de relevante informatie en eventuele extra kosten. Bij de voucher is een routebeschrijving naar het sleuteladres gevoegd. Ook belangrijke telefoonnummers zullen verstrekt worden.

 

Artikel 5. Annulering door huurder

5-1. Annuleringen dienen telefonisch aan Halal Villa te worden opgegeven en gelijktijdig schriftelijk te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt Halal Villa een annuleringsbevestiging/nota.
5-2. Bij annulering vanaf totstandkoming en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 30% van de huursom in rekening gebracht alsmede de reserveringskosten.
5-3. Bij annulering binnen 8 weken doch 6 of meer weken voor aanvang van de huurperiode wordt 60% van de huursom in rekening gebracht, alsmede reserveringskosten.
5-4. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.
5.5. Met annulering wordt gelijkgesteld: verzoeken tot wijzigen van de overeengekomen accommodatie en/of het wijzigen van de overeengekomen huurperiode. De bepalingen omtrent annulering in dit artikel zijn daarmee van toepassing. Indien redelijk kan van deze bepaling en worden afgeweken, zulks ter beoordeling van verhuurder en/of Halal Villa.

 

Artikel 6. Opzegging of wijzing door Halal Villa

6-1. Indien gewichtige omstandigheid Halal Villa dwingt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Halal Villa onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
6-2. Bij annulering door Halal Villa vanaf 8 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van 150, – euro per gereserveerde vakantiewoning, indien geen alternatief kan worden aangeboden, c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.
6-3. Uitgesloten van punt 6-2 zijn “korte termijn reserveringen”, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 5 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Halal Villa bemiddelt bij de totstandkoming van een huurcontract tussen verhuurder en huurder en is bij de huurovereenkomst uitdrukkelijk geen partij.
Halal Villa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
-Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen;
-Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de accommodatie van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat opbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie;
-Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Halal Villa afhankelijk is, nalatig blijven;
-Kennelijke fouten of vergissingen op de website van Halal Villa of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten en foto’s afkomstig van de huiseigenaren.
-Ongevallen in of om de accommodatie.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

 

Artikel 8 Gebruik accommodatie, aantal personen en huisdieren

8-1. De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en uitsluitend gebruik van de accommodatie te maken volgens de door de eigenaar/beheerder en/of Halal Villa verstrekte gebruiksinstructies.
8-2. Alleen de personen die bij boeking zijn aangemeld zijn gerechtigd gebruik te maken van de accommodatie. De website vermeldt het maximaal aantal personen dat in de accommodatie mag overnachten. Indien zonder schriftelijke toestemming het maximum aantal personen wordt overschreden kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Het is alleen onder voorwaarden en na schriftelijke toestemming van Halal Villa toegestaan de accommodatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals foto- of videoreportages. Ook voor het houden van privéfeesten, zoals bruiloften en recepties, is schriftelijke toestemming van Halal Villa benodigd.
8-3. De huurder dient zich te houden aan de aankomst- en vertrektijden zoals die op de voucher zijn vermeld. Bij aankomst of vertrek op andere tijden dient contact opgenomen te worden met de beheerder. Eventuele kosten voortvloeiend uit afwijkende aankomst- of vertrektijden komen geheel voor rekening van de huurder.
8-4.Huisdieren mogen, al dan niet tegen vergoeding, slechts worden meegenomen indien dit vooraf is aangemeld, overeengekomen en in de overeenkomst staat vermeld.

 

Artikel 9. Klachten

9-1. Ondanks al onze bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden bij de lokale contactpersoon. Indien aankomst op zaterdag plaatsvindt, geldt hiervoor dat melding van klachten uiterlijk de maandagmiddag daarop volgend dient plaats te vinden. Klachten welke redelijkerwijs niet kunnen worden geconstateerd binnen 24 uur na aankomst, dienen onmiddellijk na constatering daarvan aan de lokale contactpersoon te worden doorgegeven. Deze zal al het mogelijke doen om de klacht op korte termijn te verhelpen. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij Halal Villa worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
9-2. In ernstige gevallen dient u tevens direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met Halal Villa in Nederland op te nemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.
9-3. De huurder dient Halal Villa te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstellingen. Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door Halal Villa aangeboden, c.q. het verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
9-4. Halal Villa is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

 

Artikel 10. Annuleringsverzekering

10-1. Deelname aan een annuleringsverzekering bevelen wij aan, óók indien u op korte termijn reserveert. Wij kunnen u hierbij assisteren

 

Artikel 11. Algemeen

11-1. Lees vóór u reserveert ook de belangrijke algemene informatie over de vakantiehuizen bij de voorwaarden op onze site. Deze informatie is onverbrekelijk onderdeel van deze reserveringsvoorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Zoek

januari 2020

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

februari 2020

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
0 Volwassenen
0 Kinderen
Grote
Prijs
Voorzieningen
Faciliteiten

Vakantiehuizen vergelijken

Vergelijken